Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zimbra Mail

21 Articles

Hướng dẫn Tạo DKIM tên miền trên Zimbra Mail Server

Thư xác định tên miền (DKIM) cho phép một tổ chức chịu trách nhiệm về thư đang chuyển. Tổ chức này là người xử lý thông điệp, với tư cách là người khởi tạo hoặc là người trung gian.