Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Quản trị website Wordpress

3 Articles

Làm thế nào để tạo Custom Post Type WordPress

Mặc định trong WordPress sẽ cho bạn Page và Post để xuất bản nội dung và hai cái này được gọi là post type. Nếu bạn có nhu cầu sử dụng nhiều hơn 2 post type, ví dụ làm thêm một post type khác với mục đích đăng sản phẩm thì bắt buộc chúng ta phải tự tạo một post type tương ứng, và cái post type mà do chúng ta tự tạo ra thì được gọi là Custom Post Type.