Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Thay đổi thông số PHP bằng file .htaccess

chrome LnDfE3eJoX

Có rất nhiều cách để bạn thay đổi các thông số trong PHP như tùy chỉnh trực tiếp trong Select PHP Version, file php.ini và cách hôm nay mình xin hướng dẫn là tùy chỉnh trong file .htaccess. Và để thực hiện bạn làm theo như sau

Bước 1: Bạn đăng nhập vào Cpanel và di chuyển đến thư mục chứa mã nguồn

chrome LnDfE3eJoX
Thay đổi thông số PHP bằng file .htaccess 4

Bước 2: Cấu hình file .htaccess

Vì file này là file ẩn, nên bạn cần thực hiện show các file ẩn lên bằng cách thực hiện như ảnh bên dưới

chrome RjbXJd4jrP6
Thay đổi thông số PHP bằng file .htaccess 5

Nếu bạn chưa có file .htaccess bạn cần thực hiện tạo mới file này bằng cách new file => .htaccess

Mở file .htaccess lên và bạn thêm các dòng sau và lưu lại, các thông số bên dưới bạn có thể tùy chỉnh nhé.

php_value upload_max_filesize 512M
php_value post_max_size 512M
php_value memory_limit 512M
php_value max_execution_time 300
php_value max_input_time 300

Sau khi save lại hoàn tất bạn có thể kiểm tra lại bằng file info.php để show toàn bộ info lên nhé

Bước 3: Tạo file info.php để kiểm tra

Bạn thực hiện tạo một file info.php và dán đoạn mã bên dưới vào sau đó truy cập https://domain/info.php

<?php
phpinfo();
?>
  • Hotline 247: 024 6674 3456 (Ext 0)
  • Ticket/Email: Bạn dùng email đăng ký dịch vụ gửi trực tiếp về: kythuat@vinastar.net

Was This Article Helpful?

0
0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *