Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Hướng dẫn cài đặt Laravel trên Ubuntu 22.04

CleanShot 2022 05 13 at

Hướng dẫn cài đặt Laravel trên Ubuntu 22.04 với 4 bước vô cùng đơn gián…

Giới thiệu

Laravel là một PHP framework, có mã nguồn mở và miễn phí, được xây dựng nhằm hỗ trợ phát triển các phần mềm, ứng dụng, theo kiến trúc MVC (Model-View-Controller). Laravel là  PHP framework phổ biến nhất và vô cùng mạnh mẽ.

Trong bài hướng dẫn này, mình sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập Laravel trên máy chủ Ubuntu 22.04 với LAMP.

Hướng dẫn cài đặt

Bước 1: Cập nhật hệ thống

Trước khi đi vào cài đặt các bạn nên cập nhật lại hệ thống theo lệnh:

sudo apt update -y && apt upgrade -y
  

Bước 2: Cài đặt PHP & PHP extensions

Trong phần này, chúng ta sẽ cài đặt PHP và các phần mở rộng PHP cần thiết để chạy Laravel Framework.

sudo apt-get install php libapache2-mod-php php-dev php-zip php-curl php-pear php-mbstring php-mysql php-gd php-xml curl -y
  

Kiểm tra xem PHP đã được cài đặt thành công chưa

php -v
Output:
PHP 8.1.2 (cli) (built: Apr 7 2022 17:46:26) (NTS)
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v4.1.2, Copyright (c) Zend Technologies
  with Zend OPcache v8.1.2, Copyright (c), by Zend Technologies

Bước 3: Cài đặt máy chủ web Apache

 • Để cài đặt máy chủ web Apache, bạn chạy lệnh:
 • Kích hoạt và bật khởi động cùng hệ thống
sudo systemctl start apache2
sudo systemctl enable apache2
  

Bước 4: Tạo Cơ sở dữ liệu cho Ứng dụng Laravel

Vì ở hướng dẫn này, chúng ta sử dụng LAMP nên mình khuyến khích sử dụng MariaDB làm hệ thống cơ sở dữ liệu. Tuy nhiên, các bạn có chọn các cơ sở dữ liệu khác vì Laravel có hỗ trợ nhiều hệ thống cơ sở dữ liệu khác nhau như SQLite, MySQL, Postgres và SQL Server. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cài đặt

sudo apt install mariadb-server -y
sudo mysql_secure_installation
  

Để biết cách thiết lập Mariadb , các bạn có thể xem thêm hướng dẫn Tại đây. (Phần cài đặt Mariadb)

 • Đăng nhập vào máy chủ MariaDB
 • Tạo cơ sở dữ liệu cho ứng dụng Laravel.
MariaDB [(none)]> create database laravel;
MariaDB [(none)]> grant all privileges on laravel.* to 'laravel'@'localhost' identified by 'mypassword';
MariaDB [(none)]> flush privileges;
MariaDB [(none)]> exit;
  
Hướng dẫn cài đặt Laravel trên Ubuntu 22.04

Bước 5: Cài đặt Composer

Composer là một trình quản lý gói PHP, cung cấp một định dạng tiêu chuẩn để quản lý các phần phụ thuộc của phần mềm PHP và các thư viện bắt buộc. 

curl -sS https://getcomposer.org/installer | php
sudo mv composer.phar /usr/local/bin/composer
sudo chmod +x /usr/local/bin/composer
  
Hướng dẫn cài đặt Laravel trên Ubuntu 22.04

Kiểm tra xem Composer đã được cài đặt thành công chưa

composer --version
Output:
Composer version 2.3.5 2022-04-13 16:43:00

Bước 6: Cài đặt Laravel Framework

 • Đầu tiên bạn cần tạo một thư mục lưu dự án
sudo mkdir /var/www/laravel
  
 • Di chuyển đến tư mục vừa tạo
 • Với composer đã được cài đặt, bây giờ chúng ta có thể cài đặt Laravel như sau
composer create-project laravel/laravel myapp --prefer-dist
  

Lưu ý: Thay myapp bằng tên dự án của của bạn.

Hướng dẫn cài đặt Laravel trên Ubuntu 22.04
 • Kiểm tra phiên bản Laravel, hãy truy cập vào dự án của bạn
Hướng dẫn cài đặt Laravel trên Ubuntu 22.04
 • Phân quyền thư mục dự án thành www-data (người dùng Apache).
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/laravel
sudo find /var/www/laravel/ -type d -exec chmod 755 {} ;
sudo find /var/www/laravel/ -type f -exec chmod 644 {} ;

  

Bước 7: Tạo Máy chủ ảo cho Ứng dụng Laravel

 • Tạo máy chủ ảo với lệnh
nano /etc/apache2/sites-available/laravel.conf
  

Thêm nội dung bên dưới vào file vừa tạo

<VirtualHost *:80>
   ServerAdmin admin@vinastar.space
   DocumentRoot /var/www/laravel/myapp/public
   ServerName laravel.vinastar.space


   ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
   CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

   <Directory /var/www/laravel/>
    Options +FollowSymlinks
    AllowOverride All
    Require all granted
   </Directory>

</VirtualHost>

Lưu ý: Thay vinastar.space bằng tên Domain của bạn.

 • Kích hoạt máy chủ ảo vừa tạo
sudo a2ensite laravel.conf
systemctl reload apache2
  
 • Bật mod_rewrite Apache.
sudo a2enmod rewrite
systemctl reload apache2
  
 • Khởi động lại Apache
sudo systemctl restart apache2
  

Bước 8: Truy cập ứng dụng Laravel

Sau khi đã cài đặt hoàn tất ứng dụng Laravel, bây giờ các bạn sẽ truy cập vào ứng dụng của mình bằng tên đã thiết lập ở bước 7. Và trước đó mình đặt tên cho ứng dụng là laravel.vinastar.space, và dưới đây là kết quả của mình.

Hướng dẫn cài đặt Laravel trên Ubuntu 22.04

Ở trên là toàn bộ hướng dẫn cài đặt và cấu hình Laravel trên Ubuntu 22.04, hy vọng bài viết này sẽ hữu ích với các bạn. Chúc các bạn thực hiện thành công.

Các bạn có thể tham khảo thêm các hướng dẫn sử dụng khác tại link bên dưới:

Nếu các bạn cần hỗ trợ các bạn có thể liên hệ bộ phận hỗ trợ theo các cách bên dưới:

Was This Article Helpful?

0
0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *