Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Kiểm tra phiên bản CUSTOMBUILD đang sử dụng

7aAO9LFaLhsp8HzGPbk1JzM4pW dsAAVFAmn8VQqEFGSNR vL08fSg2upyjT4XJZv SU Fa26Tq6PS8PqagqO2zwerAEcnFvW3iwbtFsSQ2vsmzcj4GKqTlv3yIZ ggxMzToCnJ

Việc tìm hiểu kiểm tra phiên bản CustomBuild mà hệ thống Directadmin bạn đang sử dụng rất quan trọng, nó ảnh hưởng đến những lệnh sau này của bạn trong quá trình quản trị và dùng lệnh vận hành hệ thống.

Để kiểm tra phiên bản custombuild hệ thống đang được sử dụng là gì bạn sử dụng lệnh sau:

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build version
    

Kết quả sẽ phụ thuộc vào phiên bản bạn đang chạy. Như của mình đang chạy là 2.0, một số hệ thống cũ hơn sẽ thể hiện 1.x(Bạn nên nâng cấp nếu kết quả là 1.x)

Kết quả hiển thị khi kiểm tra phiên bản CB, kết quả sẽ khác trên mỗi hệ thống khác nhau.

Kiểm tra phiên bản CUSTOMBUILD
Kiểm tra phiên bản CUSTOMBUILD đang sử dụng 3

Chúc các bạn thành công.

Nguồn bài viết tham khảo: Which version of CustomBuild am I running?

Xem thêm: Cài đặt OPcache tăng tốc website với custombuild 2.0 – Directadmin

Nếu bạn cần hỗ trợ hãy liên hệ với các thông tin bên dưới:

  • Hotline 247: 024 6674 3456 (Ext 0)
  • Ticket/Email: Bạn dùng email đăng ký dịch vụ gửi trực tiếp về: kythuat@vinastar.net

 

Was This Article Helpful?

0
0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *