Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Giải thích về việc VNNIC áp dụng biểu phí mới cho tên miền .VN

Kính gửi: Quý khách hàng,

Ngày 10/11/2016, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư 208/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia .VN và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam (Thông tư 208). Có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2017, Thông tư 208 thay thế cho Thông tư 189/2010/TT-BTC ngày 24/11/2010 (Thông tư 189).

Việc điều chỉnh phí, lệ phí tên miền .VN theo Thông tư 208 chỉ là do cơ chế làm việc VNNIC thay đổi (Theo giá cũ Thông tư 189 thì VNNIC sẽ thu và chi trả hoa hồng cho Nhà đăng ký (NĐK) theo giá này, còn theo giá mới Thông tư 208, VNNIC không còn chế độ hoa hồng cho NĐK. NĐK sẽ thu thêm phí dịch vụ để phục vụ cho bán hàng.

Theo đó, chi phí đăng ký duy trì tên miền .VN sẽ bao gồm hai mức phí:

(1) Phí, lệ phí nộp vào ngân sách Nhà nước quy định trong Thông tư 208 (Phí và lệ phí này vẫn được áp dụng không chịu thuế)

(2) Phí dịch vụ của Nhà đăng ký cung cấp dịch vụ. (Phí dịch vụ áp dụng chịu thuế 10% VAT)

Như vậy hóa đơn mà nhà đăng ký, đối tác xuất cho khách hàng theo đúng quy định Bộ tài chính: sử dụng hóa đơn GTGT làm chứng từ thu phí, lệ phí phải ghi một dòng riêng theo đúng mức thu phí, lệ phí Bộ Tài chính đã quy định không tính thuế giá trị gia tăng. Đối với các hoạt động dịch vụ khác của Nhà đăng ký nếu viết cùng hóa đơn vẫn ghi thuế suất thuế giá trị gia tăng và số tiền thuế giá trị gia tăng của hoạt động dịch vụ theo quy định hiện hành, đồng thời lập bảng kê riêng cho hàng hóa bán ra theo từng nhóm thuế suất.

NĐK gửi Quý đối tác tham khảo nội dung xuất hóa đơn tên miền .VN như sau:

(1) Đăng ký mới tên miền cấp 2 .VN giá 770.000 VNĐ, nội dung xuất hóa đơn như sau:

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Thành tiền (chưa thuế)

Thuế suất (%)

Thuế GTGT

Tổng cộng

1

Phí đăng ký và duy trì tên miền

 

/

/

550.000

2

Phí dịch vụ đăng ký và duy trì tên miền

200.000

10

20.000

220.000

Tổng cộng thanh toán: 770.000

(2) Gia hạn tên miền cấp 2 .VN giá 470.000 VNĐ, nội dung xuất hóa đơn như sau:

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Thành tiền (chưa thuế)

Thuế suất (%)

Thuế GTGT

Tổng cộng

1

Phí duy trì tên miền

 

/

/

350.000

2

Phí dịch vụ duy trì tên miền

120.000

10

12.000

132.000

Tổng cộng thanh toán: 482.000

Was This Article Helpful?

3