Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Trạng thái tên miền là gì?

EPP status code

Trạng thái cờ tên miền (EPP status code) để xác định xem tên miền đó đang thuộc trạng thái nào.

Trạng thái cờ tên miền hiển thị trên thông tin WHOIS

Danh sách trạng thái tên miền:

– OK : tên miền không bị cấm hoạt động hoặc có trạng thái cấm nào.

– pendingDelete: tên miền đang chờ thu hồi.

– pendingCreate: tên miền đang được gửi lệnh đăng ký và chờ xử lý.

– pendingRenew: tên miền đang được gửi lệnh duy trì và chờ xử lý.

– pendingRestore: tên miền đang được gửi lệnh khôi phục và chờ xử lý. 

– pendingTransfer: tên miền đang được gửi lệnh chuyển đổi sang nhà đăng ký khác và chờ xử lý.

– pendingUpdate: tên miền đang được gửi lệnh cập nhật và chờ xử lý. 

– redemptionPeriod: tên miền đang trong thời gian chờ chuộc. Sẽ phải mất một phí khá lớn so với đăng ký để chuộc lại tên miền có trạng thái này.

– clientDeleteProhibited: cờ cấm không cho phép nhà đăng ký(registrar) thực hiện lệnh xóa tên miền. 

– clientRenewProhibited: cờ cấm không cho phép nhà đăng ký(registrar) thực hiện lệnh duy trì tên miền.

– clientTransferProhibited: cờ cấm không cho phép nhà đăng ký(registrar) thực hiện lệnh chuyển nhà đăng ký của tên miền. Mặc định khi đăng ký mới tên miền cờ trạng thái này sẽ được dựng lên. Để hạ cờ này xuống, bạn cần liên hệ với nhà đăng ký hiện tại của tên miền(ví dụ nhà đăng ký tên miền iNET).

– clientUpdateProhibited: cờ cấm không cho phép nhà đăng ký(registrar) thực hiện lệnh cập nhật tên miền.

– clientHold: tên miền bị tạm ngưng do yêu cầu của nhà đăng ký. Ví dụ: tên miền chưa cung cấp đủ bản khaitên miền chưa xác nhận, tên miền tranh chấp…

– serverDeleteProhibited: cờ cấm được dựng lên do nhà quản lý đuôi tên miền(registry) thực hiện để không cho phép nhà đăng ký tên miền(registrar) thực hiện lệnh xóa tên miền.

– serverRenewProhibited: cờ cấm được dựng lên do nhà quản lý đuôi tên miền(registry) thực hiện để không cho phép nhà đăng ký tên miền(registrar) thực hiện lệnh duy trì tên miền..

– serverTransferProhibited: cờ cấm được dựng lên do nhà quản lý đuôi tên miền(registry) thực hiện để không cho phép nhà đăng ký tên miền(registrar) thực hiện lệnh chuyển đổi tên miền..

– serverUpdateProhibited: cờ cấm được dựng lên do nhà quản lý đuôi tên miền(registry) thực hiện để không cho phép nhà đăng ký tên miền(registrar) thực hiện lệnh cập nhật tên miền.

– serverHold: tên miền bị tạm ngưng do nhà quản lý đuôi tên miền(registry) thực hiện.

EPP status code
EPP status code

Was This Article Helpful?

0
0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *