Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Sửa lỗi 405 (Method Not Allowed) trên DirectAdmin

Mặc định DirectAdmin chỉ cho phép sử dụng phương thức truyền tải trong PHP là POST,GET nên nếu bạn cần sử dụng các phương thức khác như PUT,HEAD hay DELETE thì sẽ bị lỗi 405 nếu sử dụng Apache làm webserver, hoặc lỗi net::ERR_EMPTY_RESPONSE trên trình duyệt Google Chrome nếu sử dụng thiết lập nginx_apache.

Để cho phép sử dụng mọi phương thức, bạn thực hiện các lệnh sau:

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build set http_methods GET:HEAD:POST:PUT:DELETE:PATCH
./build rewrite_confs

Chúc bạn thành công.

Was This Article Helpful?

0
0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *