Hướng dẫn update Curl 7.29 lên bản mới nhất – Upgrade curl to latest on CentOS 7

Hiện VPS của mình đang sử dụng: centos 7 – 64bit, và Curl Version: 7.29 , Mình sẽ update lên bản mới nhất của Curl
Trước khi update:
Bước 1: tạo file city-fan.repo

Và Add nội dung như bên dưới vào

Bước 2: Chạy lệnh sau để cập nhật

Và kết quả sau khi đã update Curl thành công!

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?