Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Hướng dẫn sử dụng tính năng Address Importer – Email Pro v3

image 64

Giới thiệu

Adress Importer – Bộ Nhập Địa Chỉ có thể được sử dụng để tạo nhiều địa chỉ email hoặc chuyển tiếp trong tài khoản của bạn. Ví dụ: bạn có 100 nhân viên trong văn phòng của mình và bạn muốn mỗi nhân viên có một địa chỉ email, sau đó nếu bạn có một danh sách địa chỉ email của nhân viên, thì trong vòng hai lần nhấp, bạn có thể tạo bao nhiêu tài khoản email nếu cần. Trình nhập địa chỉ cPanel hỗ trợ hai loại nhập dữ liệu, Bảng tính Excel (.xls) hoặc bảng giá trị được phân tách bằng dấu phẩy (.csv). Bạn cũng có thể sử dụng giao diện này nhập danh sách chuyển tiếp email.

Hướng dẫn sử dụng

Nhập địa chỉ email (Email Accounts):

Để nhập danh sách user mail có sẵn có thể thao tác như sau:

Bước 1: Mở tính năng Adress ImporterBộ Nhập Địa Chỉ bằng cách chọn vào Bộ Nhập Địa Chỉ được tìm thấy trong phần Email.

image 64
Hướng dẫn sử dụng tính năng Address Importer – Email Pro v3 8

Bước 2: Chọn E-mail AccountsTài khoản Email

image 65
Hướng dẫn sử dụng tính năng Address Importer – Email Pro v3 9

Bước 3: Bấm Chose File để duyệt và chọn tệp Bảng tính Excel hoặc tệp CSV của bạn. Nếu bạn đã chọn tệp XLS, thì cPanel sẽ chỉ yêu cầu coi hàng đầu tiên là tiêu đề cột, nếu có, sau đó chọn hộp kiểm Xử lý hàng đầu tiên như đề mục cột

Nếu bạn đã chọn tệp CSV, thì cPanel sẽ yêu cầu dấu phân cách. Trong hầu hết các trường hợp, đó là Dấu phẩy, chọn cái bạn có và Nhấp vào nút Tiếp.

image 66
Hướng dẫn sử dụng tính năng Address Importer – Email Pro v3 10

Lưu ý : Bạn có thể xem ảnh chụp màn hình ví dụ bên dưới. Bạn có thể tạo bảng tính bằng Microsoft Excel và lưu bảng tính bằng .xls hoặc .csv trong menu SAVE AS của phần mềm Excel.

5 12

Bước 4: Trong bước tiếp theo, cPanel sẽ yêu cầu bạn chọn một tiêu đề cho mỗi cột, chọn một tiêu đề thích hợp. Chọn tên miền mà bạn muốn tạo email. Nhấn Next.

image 67
Hướng dẫn sử dụng tính năng Address Importer – Email Pro v3 11

Bước 5: Trong bước cuối cùng, cPanel sẽ cho bạn thấy một đánh giá về những gì sẽ được tạo ra. Xem lại Bảng, chụp ảnh màn hình hoặc in trang, để bạn sẽ có một bản sao mật khẩu tương ứng với các email.

image 68
Hướng dẫn sử dụng tính năng Address Importer – Email Pro v3 12

Bước 6: Nhấp vào Hoàn Tất để nhập địa chỉ Email.

Quý Khách có thể tham khảo thêm video nếu chưa thao tác thành công.

Chúc các bạn thao tác thành công.

Was This Article Helpful?

0
0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *