Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Hướng dẫn Fix lỗi Your DirectAdmin version (1.62) is older than minimal required for this version of CustomBuild (1.63)

DirectAdmin

DirectAdmin CustomBuild 2.0
Hướng dẫn Fix lỗi Your DirectAdmin version (1.62) is older than minimal required for this version of CustomBuild (1.63) 3

Đôi khi các bạn sử dụng Directadmin Nulled, khi Build một modules nào đó sẽ xuất hiện cảnh báo như dưới đây, và bạn không thể cài đặt được tiếp.

Cảnh báo lỗi

Your DirectAdmin version (1.62) is older than minimal required for this version of CustomBuild (1.63). Please run ‘/usr/local/directadmin/custombuild/build update_da’

Cách xử lý lỗi trên như sau:

/usr/local/directadmin/custombuild/build update
sed -i 's/1.63/1.62/g'  /usr/local/directadmin/custombuild/build

Was This Article Helpful?

0
0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *