Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Hướng dẫn fix lỗi Error: Cannot find a valid baseurl for repo: base

VINASTAR 2020 12 22 085233

Bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách khắc phục lỗi update centos mà báo lỗi: YumRepo Error: All mirror URLs are not using ftp, http[s] or file.
Cùng với thông báo lỗi như bên dưới!

Vấn đề:

Khi thử cập nhật CentOS 6 / centos 7 bằng lệnh cập nhật yum, gặp lỗi:

[root@sv107 ~]# yum update -y
Loaded plugins: fastestmirror
Setting up Update Process
Determining fastest mirrors
YumRepo Error: All mirror URLs are not using ftp, http[s] or file.
 Eg. Invalid release/repo/arch combination/
removing mirrorlist with no valid mirrors: /var/cache/yum/x86_64/6/base/mirrorlist.txt
Error: Cannot find a valid baseurl for repo: base
VINASTAR 2020 12 22 085233
Error: Cannot find a valid baseurl for repo: base

Nguyên nhân:

Nguyên nhân CentOS 6 hết hạn sử dụng vào ngày 30 tháng 11 năm 2020. YUM đang cố gắng kết nối với các kho lưu trữ không dùng nữa. Vì vậy, chúng tôi cần cập nhật URL của kho lưu trữ không dùng nữa và trỏ đến vault .

Update centos Complete!

Cách giải quyết:

Để khắc phục vấn đề này bạn chỉnh sửa /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo và thay thế tất cả mirrorlist

  1. Vào thư mục /etc/yum.repos.d/ :
cd /etc/yum.repos.d/
  1. Tạo bản sao của tệp gốc:
cp CentOS-Base.repo CentOS-Base.repo.old
  1. Open and edit file with any text editor:
vi CentOS-Base.repo
  1. Thay thế mirrorlist‘s
[base][updates][extras]

Thay bằng đoạn sau!

[base]
name=CentOS-$releasever - Base
# mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=os&infra=$infra
# baseurl=http://mirror.centos.org/centos/$releasever/os/$basearch/
baseurl=https://vault.centos.org/6.10/os/$basearch/
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-6

# released updates
[updates]
name=CentOS-$releasever - Updates
# mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=updates&infra=$infra
# baseurl=http://mirror.centos.org/centos/$releasever/updates/$basearch/
baseurl=https://vault.centos.org/6.10/updates/$basearch/
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-6

# additional packages that may be useful
[extras]
name=CentOS-$releasever - Extras
# mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=extras&infra=$infra
# baseurl=http://mirror.centos.org/centos/$releasever/extras/$basearch/
baseurl=https://vault.centos.org/6.10/extras/$basearch/
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-6

5. Clean yum cache

Clean yum cache

6. Chạy lại lệnh yum update

yum update

Now you can successfully update your CentOS 6.

VINASTAR 2020 12 22 084822
Now you can successfully update your CentOS 6.

Was This Article Helpful?

-1
0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *